Steven Maijoor: CMU is crucial to the EU's future -